Festligt, folkligt och full fart

August 26th, 2020

(English translation further below)

Vi blev åtta Wetor som träffade i Hampetorp. Det känns verkligen som om Weta har vind i seglen i Sverige nu. Vi blir fler och fler som ser fördelarna med att segla Weta. Vi har passerat 50 Wetor i Sverige och vi vill bli fler. 

Wetamästerskapen 2020. 

Nästa år har vi 10 årsjubileum för Wetamästerskapen i Hampetorp så vi är extra glada för att det nionde mästerskap blev så himla bra. Här kommer receptet för en så lyckad träff:

 • Hampetorp, stranden, båtklubben, hamnen, campingen, restaurangen
 • Härligt väder med sol och friska varma vindar
 • Frivilliga wetaentusiaster
 • Wetor
 • Wetaseglare och anhöriga

Samling vid Hampetorp

På fredagen kom dom. Seglare från Stockholm, Skåne och Västkusten som installerar sig på plats i tält, husbilar och campingstugor. Vädret är lite molnigt och temperaturen har sjunkit under 25 grader vilket gör att vi kan ha våra Wetor på badplatsen. På lördag förmiddag till samlingen kl 11:00 räknar vi in hela åtta Wetor. 

Skepparmöte

Ulrika från Weta Väst delar ut goodiebags till alla tävlande och arrangörer. Ett mycket uppskattat inslag. Bengt går igenom hur vi har tänkt upplägget på helgen. Vi kommer segla fritt och lära känna varandra och vattnet i ett par timmar sedan kör vi två heat. Dessa ses som övningsheat och inverkar inte på själva tävlingen. 

Ut och njut

Vi får testa våra båtar och skills mot varandra oh det märks att de som har seglat några år skotar hem och får verkligen fart på båtarna. Gennaker-Erik och Hans fajtas med Kaj som har en gammal båt men som det verkligen är fart i. Våra Hobie 16 vänner Jimmy och Fredrik försöker matcha Arne och Zofie i en double handed battle. Nya Wetavännerna Tomas och Thomas gör konster på en ponton och vi får även se ett fullständigt lyft ur havet från Thomas och Anarkitty. Skönt att se att ni inte tvekar när de Närkingska byarna trycker på. Ni platsar verkligen in i gänget.

På kvällen äter vi och dricker lite gott och jämför kryssvinklar och bålgetingstick. Samtidigt pågår Vinön runt festen hundra meter från oss. Men vi måste komma i säng för skeppmötet är kl 09:00.

Alla på pallen.

Vi får lite manfall på morgon då lite skador har gjort sig påminda efter uppvärmningen på lördagen. Vädret är lika bra idag och vindarna lite hårdare, så allt är perfekt. Vi får två klasser med tre singlehanded- och sex doublehanded-seglare. Kul att Arne och Zofie fick lite matchning. Thomas och Anarkitty får Jimmy som gast och Leif och Trillian III får Sussie som gast. De är två erfarna kappseglare som blir ett tacksamt tillskott. 

Vi kör en Americas Cup bana (kryss – läns bana med halvvindstart) visst är det svårt att höra och se signalerna från startbåten i det tilltagande vindarna men det är lika för alla. Små vågor, friska vindar och tåliga Wetor åker fram och tillbaka i ett par timmar. Vindarna håller i sig hela racet. Erik som gillar hårda vindar lyckas hålla undan för Hans som nog har flest timmar i en Weta de senast åren och strax bakom dem kommer Tomas i sin vackra blå Weta. 

I double handed är Arne och Zofie ohotade och så himla samkörda att det är en fröjd att se, lite bakifrån. Thomas och Jimmy kniper andra platsen och Leif och Sussie strax därefter.

Prisutdelning och framåt

Vid prisutdelningen inser man att vi ses här nästa augusti men vi vill ju ses innan dess. Så vi kollar på seglingen i Lerum i september. Dessutom har flera av oss har bestämt sig för Europamästerskapen i Frankrike och vi kommer genomföra raider nästa år. Falkenberg – Anholt fick fyra röster direkt. Det ser ljust ut på seglarfronten.

By Leif Goldkuhl  


Festive, popular and full speed ahead

Wetamästerskapen 2020. 

Next year we have 10 years anniversary for the Wet Championships in Hampetorp so we are extra happy that the ninth championship was so good. Here is the recipe for such a successful meeting:

 • Hampetorp, the beach, the boat club, the harbor, the campsite, the restaurant
 • Wonderful weather with sun and fresh warm winds
 • Volunteer weta enthusiasts
 • Wetor
 • Wetaseglare and relatives

Collection at Hampetorp

On Friday, the verdict came. Sailors from Stockholm, Skåne and the West Coast who install themselves on site in tents, motorhomes and camping cabins. The weather is a bit cloudy and the temperature has dropped below 25 degrees, which means that we can have our Wetor at the swimming area. On Saturday morning to the collection at 11:00, we include a total of eight Wetors. 

Skipper meeting

Ulrika from Weta Väst distributes goodie bags to all competitors and organizers. A much appreciated feature. Bengt goes through how we have planned the arrangement for the weekend. We will sail freely and get to know each other and the water for a couple of hours then we run two heats. These are seen as practice heats and do not affect the competition itself. 

Out and enjoy

We get to test our boats and skills against each other and it is noticeable that those who have sailed for a few years are shoveling home and really gaining speed on the boats. Gennaker-Erik and Hans fight with Kaj who has an old boat but who is really up to speed. Our Hobie 16 friends Jimmy and Fredrik try to match Arne and Zofie in a double handed battle. The new Weta friends Tomas and Thomas do art on a pontoon and we also get to see a complete lift out of the sea from Thomas and Anarkitty. Nice to see that you do not hesitate when the Närking villages are pressing. You really fit into the gang.

In the evening we eat and drink a little good and compare cross angles and wasp stings. At the same time, Vinön takes place around the party a hundred meters from us. But we have to get to bed before the ship meeting is at 09:00.

Everyone on the podium.

We get a little manfall tomorrow as some injuries have been reminded after the warm-up on Saturday. The weather is just as good today and the winds a little harder, so everything is perfect. We get two classes with three singlehanded and six doublehanded sailors. Glad that Arne and Zofie got some matching. Thomas and Anarkitty host Jimmy and Leif and Trillian III host Sussie. They are two experienced racers who will be a grateful addition. 

We run an Americas Cup course (cross - county course with half wind start) of course it is difficult to hear and see the signals from the starting boat in the increasing winds but it is the same for everyone. Small waves, fresh winds and durable Wetor go back and forth for a couple of hours. The winds hold the whole race. Erik who likes strong winds manages to keep away from Hans who probably has the most hours in a Weta in recent years and just behind them comes Tomas in his beautiful blue Weta. 

In double handed, Arne and Zofie are unthreatened and so heavenly together that it is a joy to see, a little from behind. Thomas and Jimmy pinch second place and Leif and Sussie shortly afterwards.

Award ceremony and onwards

At the award ceremony, they realize that we will see each other here next August, but we want to see each other before then. So we look at sailing in Lerum in September. In addition, several of us have decided on the European Championships in France and we will conduct raids next year. Falkenberg - Anholt received four votes immediately. It looks bright on the sailing front.  

 • Categories

Wētā Owners

We’d love to hear from you. Send us your stories and photos.

Contact Wētā