Dealer Spotlight - Kickin' Kenneth

November 26th, 2018

English translation further down

Skepp och hoj

Hojåkandet är lagt på hyllan. Likaså bandet. Numera är det segling och sjön som gäller. För farten gillar han fortfarande allas vår Kickin´ Kenneth. 

Text Kicki Kennethson bild Harald Goldkuhl & Felix Moström

Vi står på bryggan och pratar med Kenneth från Kenneth and the Knutters. Ja han heter
ju inte ens Kenneth. Han heter Leif och kallas för Lurre och har ett alter ego som heter
Kickin´ Kenneth. Storyn början 1975 när han var 15 år och fick chansen att sjunga med
ett nytt band i stan, Örebro är stan för alla musiker. Bandet hette Uncle Harmless och var
duktiga men de saknade en frontfigur och sångare. De hade provat ett antal sångare. Mest
lovande var nog grabben med en egen mikrofon, tyvärr var han ton- och taktdöv. Kanske
var det den taktdöve som banade vägen för Leif. Där och då startade det som sedan blev
Colt 45 och sedan Kenneth and the Knutters. Tre decennier och över 400 000 skivor sålda
senare ställer vi oss frågan vad hände sen?

Slutade ni i rättan tid?
-Nja vi var ju på topp 1992 så vi kunde ju ha slutat där. Vi sa alltid så länge vi och
publiken har kul så kör vi. Vi blev lite äldre, kropparna lite stelare och uppvärmningen
tog längre tid för varje år. Beslutet att sluta lira med Knutters växte fram. Sista plattan
blev en 30 årspresent till sig själva och sina fans. Precis som det ska. Med låtar som
summerade Knutters 30 år i parkerna. Lyssna på ”Sommaren med Åke” så förstår
du vad jag menar.
Knutters lär ha sagt att ”man vill inte bli lönnfeta och trettio och lira i parkerna”.
De hann bli både det ena och det andra men de hade ju alltid en rejäl glimt
i ögat dessa pojkar. Men vad hände med livet efter Kenneth?

Några av pojkarna började skriva schlager. Pelle och Kenneth fick med en
låt, ”En riktig jävla schlager” som Henrik Dorsin gjorde texten till. Benny, Åke
och Henke startade Örebro Allstars som de fortfarande lirar med. Ett otroligt
kompetent coverband. Allstars har dessutom lirat två gånger med Kenneth
och Pelle på SMC-jubileum och nu senast på Hoj-X.
Men bortsett från det. Kenneth har haft över 30 hojar i sitt 55-åriga liv.
Men när han slutade med Knutters lade han också hojen på hyllan. Han
gillar inte att göra saker halvdant, han är av eller på.

Saknar du motorcykeln Kenneth?
-Konstigt nog inte. Jag hade familj, labrador, sommarstuga, golfklubbor
och segeljolle. När en sommar gått och jag tittade in på min fina Speed Triple som stod i stort sett orörd i garaget bestämde jag mig. Inga mer plågsamma bågförsök här inte. En hoj ska köras och jag körde ingenting. Jag kan sakna en sväng på en kurvig väg och allt roligt runt om men jag tror inte på halvmesyrer. Kör eller kör inte. Av eller på.

Vad gör du istället?
-Jag nördade in på flerskrovsbåtar. Jag började med katamaraner,
du vet hänga i sele utanför skrovet och segla fort som bara bävern.
Sen kom verkligheten i fatt mig eftersom mina söner inte vill hänga
med så ofta och gasta, hänga i sele, så de började med kite-surfing i
stället. Då stod jag där med en katamaran som man skulle vara två på.
Seglingen var jag tokfast i och jag hade lite tur som hittade en liten
trimaran i glas- och kolfiber som jag kan rigga, sjösätta och segla.
Själv. Om jag vill. Det kan blåsa lite eller mycket. Den är stadig men
snabb som en flygande vessla. Det påminner rätt mycket om att köra
båge. Snabbt, blött, adrenalinkickar, välbalanserat, high-tech, mycket
utrustning (vhf-radio/speed puck/tacktic/windex och Gore-Tex) om
man vill. Och säsong är ungefär lika lång. Jag lägger i när isen går
och tar upp när isen lägger sig.

Vad händer nu då, blir de nåt mer gig med Knutters?
-Nej, vi blir inte yngre och friskare direkt så det ser jag som helt
osannolikt. Men vi träffas ibland och delar av oss lirar ju lite här och då.
Men Knutters är Knutters och jag tycker det är bra att vi slutade medan
vi fortfarande toklevererade varje gig. Känns värdigt liksom.

Article in PDF

The boat and the bike

The music is put on hold and so is the band. Nowadays it is sailing in the ocean that matters. For the need for speed is still there says Kickin' Kenneth. 

We are on the bridge, talking with Kenneth from Kenneth and the Knutters(in english Benny and the Bikers). Yes, his name is not even Kenneth. His name is Leif and is called Lurre and has an alter ego called Kickin' Kenneth. Story started in 1975 when he was 15 years old and was given the chance to sing.

A new band in town, Örebro is the town for all musicians. The band was called Uncle Harmless and was talented but they lacked a front figure and singer. They had tried a number of singers. Most promising was probably the guy with his own microphone, unfortunately he was a fool of speech and tactics. Perhaps was that the pace of death that paved the way for Leif. From that moment on it started off with the band Colt 45 and then Kenneth and the Knutters. Three decades and over 400,000 discs sold. Later we ask the question what happened then? 

Did you finish the right time?
- Now we were at the top of 1992 so we could have stopped there. We always said as long as we and the crowd has fun and we drive. We got a bit older; the bodies were a bit stiffer and the warming took longer for each year. The decision to end playing with Knutters grew up. Last CD became a 30th anniversary to themselves and their fans. "Exactly as it should be". With songs that summes up the 30 years on the road. Listen to "Summer with Åke" then you understand what I mean.

Knutters have said that "one does not want to be fat and thirty and on tour".

They become both, but they always had a real glimpse in the eye these boys. But what happened to boys in the band?

Some of the boys started writing for the Eurovision. Pelle and Kenneth got one hit, "A real damn schlager" as Henrik Dorsin made the lyrics. Benny, Åke and Henke started Örebro Allstars with whom they still play. An incredible competent coverband. Allstars has also gigs with Kenneth twice and Pelle at the SMC anniversary and now last on Hoj-cruise. But apart from that. Kenneth has had over 30 hojar in his 55-year-old life.

But when he finished Knutters he also put the bike a side. He is not doing things halfway, he's on or off.

Do you miss the motorcycle Kenneth?
- Strangely, no. I had a family, a Labrador, a summer house, golf clubs and sailing. When a summer passed and I looked into mine nice Triumph Speed ​​Triple, which was largely untouched in the garage, that's when I decided. No more cruelty to Bikes here. A bike is going to run and I did not drive anything. I can miss a turn on a curvy road and everything fun around but I do not believe in doing things half way. Drive or not to drive. On or off.

What are you doing instead?
I nerded on multi-hull boats. I started with catamarans, you know hang in the harness outside the hull and sail fast as just the beaver.

Then came the reality of me because my sons do not want to hang with so often and helm, hang in the harness so they started kite surfing instead. Then I stood there with a catamaran to be two.

The sailing I was crazy in and I had some luck finding a little glass and carbon fibre trimaran I can rig, launch and sail. Self. If I want to. It may blow a little or a lot. It is still but fast like a flying ferret. It reminds you a lot about driving arc. Quick, wet, adrenaline, well balanced, high-tech, a lot equipment (vhf radio / speed puck / tacktic / windex and Gore-Tex) about you want to. And the season is about as long. I put in when the ice goes and picking up when the ice sets. 

What happens now, can we expect any more gigs with Knutters?
- No, we will not get younger and healthier right away, so as far as I can see, it is highly unlikely. But we meet sometimes and some of us are playing together sometimes. But Knutters are Knutters and I think it's good that we stopped while we still delivered each gig. Feels worthy as well.

SOURCE: MC-Folket

Discography

Youtube playlist

Weta Sweden

  • Categories

Wētā Owners

We’d love to hear from you. Send us your stories and photos.

Contact Wētā