Svenska Wētāmästerskapen 2023

September 01st, 2023

(English translation at bottom)

Askersund möter oss med gråa tunga moln och regn. Men inte en enda Wētāseglare hängde läpp eller tvekade en sekund på att få komma ut och segla. I år fick Arne och Zofie sätta sig i RIB för att stötta upp tävlingsledningen som snorade och hostade betänkligt.

Askersunds Segelklubb lät oss även i år gästa deras fina anläggning. Ordning och reda och trevliga båtmänniskor så långt ögat kunde nå. Det var glest med den varan på lördag då det var skyfall aviserat av SMHI. Men vi samlades för en fika och fick med oss lite kolhydrater ombord.

Dag 1 Raceday

Vi riggade, trimmade och delade med oss av tips, råd och faktiskt ett gennakerskot, tack Thomas. Sedan tog vi oss en härlig lunch i hamnen. Så ut i måttliga vindar på vår korta kryss-länsbana. Härliga fighter hela vägen in i mål. Tre race hanns med och sedan nöjes seglades det eftersom regnet då behagade upphöra.

Middag på Sjöstugan och väl hemma på Husabergs Camping med fina stugorna fick vi även en titt på ”stormlyckte-tävlingen” som då gick på upploppet så vi faktiskt fick se finalen. På plats – på riktigt.

Dag 2 Raceday

På söndagen valde vi att starta en timme tidigare för att utnyttja alla vindar som fanns. Vi hann med fyra race och en distans i tokfina förhållande. Sol, 5-8 m/s och plattvatten. Det var jämna race även idag och det märks att några seglat en hel del de senaste åren. Erik som är en hårdvindsseglare av rang njöt av att det blåste lite mer. Hans var aldrig långt efter. Thomas med sin sargade axel kämpade länge och väl men ett mindre haveri med seglet gjorde att han drog sig ur de sista heaten. Johan C hade en bra dag på sjön och kommer närmare sin första pallplacering. Det är bara en tidsfråga. Ny för i år var Johan D från Karlskrona som seglade och kände in banan och passade på att kapsejsa men under väldigt ordnade former. Som han sa själv ”ska man dra omkull är det ju perfekt nät man har följebåt och fullt med Wētākompisar runt sig”. Man får upp en Wētā själv om man skulle kapsejsa men det tar lite tid…

Heder åt Johan som efter sin vurpa, reste båten, tömde pontonen och seglade resterande tävlingar inklusive distansen.

Vann någon?

Erik Törnqvist tog hem alla heat på söndagen och vann pokalen igen, det var 2020 senast han vann. Hans Hugoh på silverplats Thomas Lindkvist på tredje plats. Efter den sedvanliga prisutdelningen kom vi överens om att göra om detta nästa år igen. Men först ska vi segla mer i höst.

By Swedish Wētā Association

English Translation (Google)

Askersund meets us with gray heavy clouds and rain. But not a single Wētāsailer hung up or hesitated for a second to get out and sail. This year, Arne and Zofie had to sit in the RIB to support the race management who was snoring and coughing dangerously.

Askersund's Sailing Club let us visit their fine facility again this year. Order and order and pleasant boat people as far as the eye could see. It was sparse with that product on Saturday when there was torrential rain announced by SMHI. But we got together for a coffee and brought some carbohydrates with us on board.

Day 1 Raceday

We rigged, trimmed and shared tips, advice and actually a gennaker shot, thanks Thomas. Then we had a lovely lunch in the harbour. Sow out in moderate winds on our short cross-county course. Lovely fighter all the way to the finish line. Three races were held and then it was content to sail because the rain then pleased to stop.

Dinner at Sjöstugan and once back at Husabergs Camping with the nice cabins, we also got a look at the "storm luck competition" which then went on the run, so we actually got to see the final. On site – for real.

Day 2 Raceday

On Sunday, we chose to start an hour earlier to take advantage of all the winds that were available. We managed four races and one distance in crazy conditions. Sun, 5-8 m/s and flat water. It was an even race even today and it is noticeable that some have sailed a lot in recent years. Erik, who is a strong wind sailor of rank, enjoyed that it was blowing a little more. His was never far behind. Thomas with his injured shoulder fought long and well but a minor failure with the sail meant that he withdrew from the last heats. Johan C had a good day on the lake and is getting closer to his first podium. It's only a matter of time. New for this year was Johan D from Karlskrona who sailed and knew the course and took the opportunity to capsize but in very orderly ways. As he said himself, "if you're going to capsize, it's a perfect net when you have an escort boat and full of Wētā buddies around you". You can get a Wētā up yourself if you were to capsize, but it takes some time...

Honor to Johan who, after his spawn, raised the boat, emptied the pontoon and sailed the remaining races including the distance.

Did anyone win?

Erik Törnqvist took home all the heats on Sunday and won the cup again, the last time he won was in 2020. Hans Hugoh in silver place Thomas Lindkvist in third place. After the customary award ceremony, we agreed to do this again next year. But first we will sail more this autumn. 

By Swedish Wētā Association 

  • Categories

Wētā Owners

We’d love to hear from you. Send us your stories and photos.

Contact Wētā